Home / Giải bài tập Sách giáo khoa / Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 1 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với n ∈ N*, ta có các đẳng thức:

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Lời giải:

a.Với n = 1, ta có:

VT = 3 – 1 = 2

VP = (3 + 1)/2

Vậy VT = VP (1) đúng với n = 1

Giả thiết (1) đúng với n = k ≥ 1 nghĩa là:

2 + 5 + 8 + …+3k – 1 = k(3k+1)/2 (1a)

Ta chứng minh (1a) đúng với n = k + 1 nghĩa là chứng minh:

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 1 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán họcgiai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 2 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Vậy (2) đúng với n = 1

Giả sử đẳng thức đúng với n = k, tức là:

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 3 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

(2) đúng với n = k + 1. Vậy nó đúng với mọi n ∈ N*

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 4 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Vậy (3) đúng với n = 1

*giả sử đẳng thức (3) đúng với n = k nghĩa là:

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 5 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Ta phải chứng minh (3a) đúng khi n = k + 1

+ Ta cộng 2 vế của (3) cho (k + 1)2

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 6 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Vậy đẳng thức đúng với n = k + 1. Do đó, đẳng thức đúng với mọi n ∈ N*

Bài 2 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với n ∈ N*

a. n3 + 3n2 + 5n chia hết cho 3.

b. 4n + 15n – 1 chia hết cho 9

c. n3 + 11n chia hết cho 6.

Lời giải:

Đặt An = n3 + 3n2 + 5n

+Ta có: với n = 1

A1 = 1 + 3 + 5 = 9 chia hết 3

+giả sử với n = k ≥ 1 ta có:

Ak = (k3 + 3k2 + 5k) chia hết 3 (giả thiết quy nạp)

+Ta chứng minh Ak + 1 chia hết 3

Thật vậy, ta có:

A(k + 1) = (k + 1)3 + 3(k + 1)2 + 5(k + 1)

= k3 + 3k2 + 3k + 1 + 3k2 + 6k + 3 + 5k + 5

= (k3 + 3k2 + 5k) + 3k2 + 9k + 9

Theo giả thiết quy nạp Ak chia hết 3, hơn nữa 9(k + 1) chia hết 3

Nên An = n3 + 3n2 + 5n chia hết cho 3 với mọi ∀n ∈ N*

b.4n + 15n – 1 chia hết cho 9

Xem thêm:  Giải bài tâp Lịch Sử lớp 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

đặt An = 4n + 15n – 1

với n = 1 => A1 = 4 + 15 – 1 = 18 chia hết 9

+ giả sử với n = k ≥ 1 ta có:

Ak = (4k + 15k – 1) chia hết 9 (giả thiết quy nạp)

+Ta chứng minh: Ak+1 chia hết 9

Thật vậy, ta có:

Ak+1 = (4k+1 + 15(k + 1) – 1) = 4k.41 + 15k + 15 – 1

= (4k + 15k – 1) + (3.4k + 15) = Ak + 3(4k + 5)

Theo giả thiết quy nạp Ak chia hết 9, hơn nữa:

Loading...

3(4k + 5) chia hết 9 ( chứng minh tương tự) ∀k≥ 1 nên Ak+1 chia hết 9

Vậy An = 4n + 15n – 1 chia hết cho 9 ∀n ∈ N*

c.n3 + 11n chia hết cho 6.

Đặt Un = n3 + 11n

+Với n = 1 => U1 = 12 chia hết 6

+giả sử với n = k ≥ 1 ta có:

Uk = (k3 + 11k) chia hết 6 (giả thiết quy nạp)

Ta chứng minh: Uk+1 chia hết 6

Thật vậy ta có:

Uk+1 = (k + 1)3 + 11(k +1) = k3 + 3k2 + 3k + 1 + 11k + 11

= (k3 + 11k) + 3k2 + 3k + 12 = Uk + 3(k2 + k + 4)

+Theo giả thiết quy nạp thì:

Uk chia hết 6, hơn nữa 3(k2 + k + 4)=3(k(k+1)+4) chia hết 6 ∀k≥ 1 ( 2 số liên tiếp nhân với nhau chia hết cho 2)

Do đó: Uk+1 chia hết 6

Vậy: Un = n3 + 11n chia hết cho 6 ∀n ∈ N*

Bài 3 (trang 82 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức:

a.3n > 3n + 1

b.2n+1 > 2n + 3

Lời giải:

a.3n > 3n + 1 (1)

+ Với n = 2 thì (1) <=> 8 > 7

Luôn luôn đúng khi x = 2

+ giả thiết mệnh đề (1) đúng khi

n = k ≥ 2, nghĩa là 3k > 3k + 1

Ta sẽ chứng minh (1) đúng khi n = k + 1 nghĩa là chứng minh:

3k+1 = 3.3k > 3(3k + 1) (theo giả thiết)

3(3k + 1) = 9k + 3 = 3(k +1) + 6k > 3(k + 1) (vì k > 2)

Vậy 3k+1 >3(k + 1) + 1

Mệnh đề đúng với n = k + 1, do đó đúng với mọi n ≥ 2

b. 2k+1 > 2n + 3

+Với n = 2, ta có: 23 = 8 > 2.2 + 3 = 7

Vậy mệnh đề đúng khi x = 2.

+giả thiết mệnh đề đúng khi n = k ≥ 2, nghĩa là 2k+1 > 2k + 3 (2)

+ Ta sẽ chứng minh (1) đúng khi n = k + 1, nghĩa là chứng minh:

2[(k+1)+1] > 2(k + 1) + 3 hay 2k+2 > 2k + 5

Nhân hai vế của (2) cho 2, ta được:

2k+1.2 = 2k+1 > 2(2k + 3) = 4k + 6 = 2k + (2k + 6) (3)

Mà k ≥ 2 => 2k + 6 = 2.2 + 6 = 10 > 5

(3) => 2k+1 > 2k + 5 (2)

Mệnh đề đúng với n = k + 1 nên cũng đúng ∀ n ∈ N*.

Bài 4 (trang 83 SGK Đại số 11):

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 7 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

a.Tính S1, S2, S3

b.Dự đoán công thức tính tổng Sn và chứng minh bằng quy nạp.

Lời giải:

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 8 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Ta chứng minh đẳng thức (1) bằng quy nạp

Với n = 1 thì (1) đúng

Giả sử (1) đúng với n = k, ta có:

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 9 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Vậy (1) đúng với n = k + 1, do đó đúng với mọi n ∈ N*

Bài 5 (trang 83 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là n(n-3)/2

Lời giải:

Số đoạn thẳng (cả cạnh và đường chéo) trong một đa giác lồi n cạnh là Cn2 đoạn thẳng. Suy ra số đường chéo của đa giác lồi có n cạnh là:

giai toan 11 bai 1 phuong pháp quy nạp toán học 10 - Giải Toán 11 Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

 

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *