Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải Toán lớp 4 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải Toán lớp 4 Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 1 (trang 71 SGK Toán 4): Tính nhẩm:

a) 34 x 11;

b) 11 x 95;

c) 82 x 11

Lời giải:

a) 34 x 11 =?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374

Vậy 34 x 11 = 374

b) 11 x 95 =?

Nhẩm 9 + 5 bằng 14

Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 =?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802 ta được 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2 (trang 71 SGK Toán 4): Tìm x:

a) x: 11 = 25;

b) x: 11 = 78

Lời giải:

a) x: 11 = 25

x = 25 x 11

x = 275

b) x: 11 = 78

x = 78 x 11

x = 858

Bài 3 (trang 71 SGK Toán 4): Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

Đáp số: 352 học sinh

Nói thêm: Cũng có thể giải bằng các phép tính sau:

………………….: 11 x 17 = 187 (học sinh)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

………………….: 11 x 15 = 165 (học sinh)

………………….: 187 + 165 = 352 (học sinh)

Bài 4 (trang 71 SGK Toán 4): Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Lời giải:

Có thể suy nghĩ:

– Phòng họp A có: 11 x 12 = 132 (người)

– Phòng họp B có: 9 x 14 = 126 (người)

– Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B: 132 – 126 = 6 (người)

Vậy câu (b) đúng

 

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …