Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Bài 1 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 4):

a) Hãy viết 3/5 và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và 5/9 thành hai phân số đều có mẫu số là 9; là 18.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Lời giải:

Muốn quy đồng số ba phân số, ta có thể lấy tử số và mẫu số của từng phân số nhân với tích các mẫu số của hai phấn số kia.

Loading...

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Bài 4 (trang 118 SGK Toán 4): Viết các phân số lần lượt bằng 7/12 ;23/30 và có mẫu số chung là 60.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Bài 5 (trang 118 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 117
5 (100%) 480 đánh giá